ดาวน์โหลด

แนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆจากเว็บไซต์หลัก #Recommend

 • TU Mirror (สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)

ในกรณีไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์หลักได้
หรือ กรณีเข้ารับการอบรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


- download file http://quantum.engr.tu.ac.th/acad/kidbright-files/kidbrightide-windows.zip
- unzip kidbrightide-windows.zip
- open command prompt
- cd kidbrightide-windows
- run kidbrightide.exe

curl http://quantum.engr.tu.ac.th/acad/kidbright-files/kidbrightide-macos.zip -o kidbrightide-macos.zip
unzip kidbrightide-macos.zip
cd kidbrightide-macos
./kidbrightide

 


 • Linux 64-bit

  Shell Commands

  curl http://quantum.engr.tu.ac.th/acad/kidbright-files/kidbrightide-linux-x64.zip -o kidbrightide-linux-x64.zip
  unzip kidbrightide-linux-x64.zip
  cd kidbrightide-linux-x64
  ./kidbrightide

 • Portable Application

Coming Soon