YSC > YSC Q&A

ขอเชิญชวนส่งผลงาน KB เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019

(1/1)

Watchara A.:
เรียน คุณครู/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน KidBright ที่เคารพทุกท่าน

โครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition - YSC)" โดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน KidBright ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างระยะการพัฒนาผลงานเพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้น

อาจารที่ปรึกษาทุกท่าน สามารถส่งผลงานนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขันในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: Young Scientist Competition - YSC: YSC 2019 เพื่อชิงทุนการศึกษา และโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานนานาชาติ Intel ISEF 2019 ณ  ณ เมือง Phoenix, Arizona, ประเทศสหรัฐอเมริกา และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโครงงงานนานาชาติอื่นๆ อีกมากมาย

โครงงานที่มีข้อเสนอ KB อยู่แล้ว สามารถส่งแข่งในการประกวดโครงงาน YSC 2018 เพียงให้หัวหน้าโครงงานเข้ามาส่งข้อเสนอในกิจกรรม YSC 2019 อีกครั้งหนึ่ง หากโครงงานผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงงานจะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และมีระยะเวลาพัฒนาผลงานจนถึงเดือนมกราคม 2561 พร้อมการอบรม  และคำชี้แนะจากคณะกรรมการเพิ่มเติม พร้อมทุกนการศึกษาในแต่ละรอบอีกมากมาย รอบชิงเดือนมีนาคม 2561 โปรดดูกำหนดการตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

กำหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
- สมัครและส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ Online ได้ที่ www.nectec.or.th/sims ระหว่าง 1 กันยายน - 29 กันยายน 2561 (ปิดรับ 17.00 น.) โดย YSC 2019 ปีนี้ เปิดรับส่งโครงงานทาง Online เท่านั้น รอบแรกไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารใดๆ มาที่ศูนย์ประสานงาน ดูรายละเอียดวิธีการสมัครและการเตรียมเอกสารได้ตามไฟล์แนบ

อาจารย์ทุกท่านสามารถติดตามผลการลงทะเบียนของนักเรียนในความดูแลได้ที่ https://www.nectec.or.th/sims/login/index.php?class=AnnounceView

การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2019 มี 2 ขั้นตอนหลักๆ (โดยย่อ) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเยาวชน (นักเรียน/ผู้เข้าแข่งต้องทำทุกคน คุณครูที่ปรึกษาไม่ต้องลงทะเบียน นักเรียนที่เคยลงแล้วไม่ต้องลงซ้ำ เพียงแค่เข้าระบบมาอัฟเดทสถานะการศึกษาเท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อนร่วมทีม และคุณครูที่ปรึกษาไม่ต้องลงทะเบียน) อ่านขั้นตอนเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

สาขาที่เปิดแข่งขัน
ชีววิทยา (Biology)
เคมี (Chemistry)
คอมพิวเตอร์ (Computer)
วิศวกรรม (Engineering)
วิทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
วัสดุศาสตร์ (Material Science)
ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ (Physics, Energy, and Astronomy)

ประกาศข้อห้ามต่างๆ
ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคที่ต้องใช้ biosafety level BSL-3 หรือ BSL-4 โดยใช้หลักการ biosafety level ตามแบบมาตรฐานนานาชาติ
ห้ามงานที่ก่อให้เกิดเชื้อต้านยาเพิ่มขึ้น (เช่นเพิ่มการต้านยาจาก 1 ตัวยาเป็น 2 ตัวยา)
ห้ามงานที่ก่อให้เกิดแอลกอฮอล์เพื่อการกิน หรือ ยาเสพติดร้ายแรง
ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพที่สามารถใช้ทำเป็นอาวุธได้ (biological agents)
ห้ามการทดลองที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือความเจ็บปวดกับคนห้ามงานที่ผิดกฏหมาย
ห้ามโครงงานที่มีการฆ่าสัตว์โดยตรง โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ห้ามโครงการที่ทดลองกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรืออาจทำได้หากได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร
ห้ามโครงงานที่ใช้เลือดมนุษย์ประกอบการทดลอง หรืออาจทำได้หากได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร
ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับระเบิดและดินปืน (explosive materials) อาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กฏหมายงานที่ใช้สารกัมมันตรังสี หรืออาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กฏหมาย

รางวัล
- โครงงานที่ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงงานจะได้รับทุนการศึกษาพัฒนาผลงาน โครงงานละ 3,000 บาท
- โครงงานผ่านรอบ 2 ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม 9,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (แบ่งจ่ายเงินสำหรับผู้พัฒนา 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20 % และทุกคนที่มีชื่อจะได้รับใบประกาศในรอบนี้ )
- โครงงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ  ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม 9,000 บาท ค่าเดินทางเข้าร่วมประกวดรอบชิงตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด พร้อมใบประกาศนียบัตรเข้ารอบ 2 และรอบชิงชนะเลิศ  (แบ่งจ่ายเงินสำหรับผู้พัฒนา 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20 % และทุกคนที่มีชื่อจะได้รับใบประกาศในรอบนี้ )
- โครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 60,000 บาท พร้อมการอบรมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2019
- โครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF 2019 และการประกวดเวทีอื่นๆ
พิเศษ!!  ปีนี้ สำหรับนักเรียนผู้พัฒนาโครงงานทุกโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไป Intel ISEF 2019 จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางเต็มจำนวนนะคะ

หมายเหตุ:
ประเด็นหลักๆ จาก YSC 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งทางโครงการ YSC ต้องขอความกรุณาอาจารย์แนะนำให้นักเรียนพึงระวังระหว่างการสมัครคือ
1. นักเรียนกรอกข้อมูลเบื้องต้น แล้วไม่ทำการ Verify อีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้
2. นักเรียน ไม่ใช้ข้อมูลจริงในการลงทะเบียน เช่น หมายเลขบัตรประชนของคนอื่น และอีเมล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง
3. นักเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาไม่เสร็จ จึงทำให้ไม่มีชื่อปรากฏในขั้นตอนกรอกข้อเสนอโครงงาน
4. การส่งข้อเสนอโครงงาน น้องๆ ทำการแก้ไขข้อเสนอโครงงาน แล้วไม่คลิ๊กส่งใหม่อีกครั้งทำให้เมื่อระบบปิดรับแล้วไม่ปรากฏว่าน้องทำการส่งไฟล์  ซึ่งน้องๆ สามารถแก้ไขไฟล์ได้เรื่อยๆ จนกว่าจะระบบจะปิดรับสมัคร แต่ทุกครั้งที่น้องแก้ไขไฟล์ ต้องคลิีกส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ทุกครั้ง
5. อาจารย์ลงทะเบียนในฐานข้อมูลเยาวชน ทำให้นักเรียนไม่สามารถเลือกชื่อคุณครูเข้าโครงการได้ในขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงงาน  ซึ่งหากท่านใดลงไปแล้วสามารถแจ้งให้แอดมินลบข้อมูลของท่านออกจากระบบได้
6. นักเรียนทำการลงทะเบียนวันสุดท้าย ทำให้โครงการไม่สามารถช่วยแก้ไขใดๆ ได้ทัน

หากมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน และการส่งข้อเสนอโครงงาน

โปรดแจ้งปัญหาของท่านที่เมนู รายการแจ้งปัญหาที่หน้าระบบ SIMS พร้อมระบุปัญหา และสิ่งที่ต้องการแก้ไขมาให้ชัดเจน www.nectec.or.th/sims/login/index.php   จะมีแอดมินดูแลและคอยตอบคำถามผ่านระบบให้ทุกท่านในระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ในเวลาราชการ ดังนั้นหากนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงงานควรเร่งดำเนินการสมัครลงทะเบียนเยาวชนให้เรียบร้อยก่อน

ติดตามข่าวโครงการ YSC และผลงานน้องๆ ได้ที่ Facebook: YSC Thailand Fanpage  และ YSC Thailand  หรือเว๊ปไซต์ของโครงการ YSC

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version