YSC > YSC Q&A

YSC2019 : การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโครงงาน (ชื่อ,สาขา,ผู้พัฒนา,อาจารย์, และอื่นๆ)

(1/1)

Watchara A.:
สำหรับน้องๆ โครงการ YSC 2019 จากภาคกลาง กาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ ม.อุบลราชธานี) ภาคเหนือ และภาคใต้ ที่ทราบผลการตัดสิน โดยมีชื่อผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงงาน และมีสิทธิ์ได้รับทุน 3,000 บาท ไปนอนในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อย

หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน ผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมานี้ หรือสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ที่หน้าเว๊ปไซต์โครงการ หรือในระบบ SIMS และดำเนินการดังนี้

2.1 การขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน: จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยหัวหน้าโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายใน 15 วัน นับจากวันจัดพิธีรับทุนรอบแรกตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด

2.2 การขอเปลี่ยนสาขาโครงงาน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

2.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงงาน จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล และการขอเพิ่มรายชื่อผู้พัฒนาใหม่จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้พัฒนาในโครงงานอื่นๆ ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด YSC2019 แล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานและเนคเทคเท่านั้น

และอย่าลืมตรวจสอบชื่อตัวสะกดของท่าน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโครงงานด้วยนะคะ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ถูกดึงมากจากฐานข้อมูลซึ่งน้องๆ เป็นคนพิมพ์ด้วยตนเอง หากพบข้อผิดพลาดแล้วไม่แจ้งแก้ไข ในกรณีที่โครงงานผ่านเข้ารอบ 2 ทางโครงการ YSC จะจัดทำประกาศนียบัตรรอบ 2 ให้ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version