YSC > YSC Q&A

ประกาศ! ผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21

(1/1)

Watchara A.:
สำหรับผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบ และได้รับทุนรอบแรก จำนวน 3,000 บาท ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อและตัวสะกดของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา และโรงเรียน ให้เรียบร้อย หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งให้ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดทราบ และแก้ไขต่อไป ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรก

2. ผู้พัฒนาโครงงาน ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานได้ที่หน้าเว๊ปไซต์โครงการ หรือในระบบ SIMS และดำเนินการดังนี้
2.1 การขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน: จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยหัวหน้าโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด
2.2 การขอเปลี่ยนสาขาโครงงาน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
2.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงงาน จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล และการขอเพิ่มรายชื่อผู้พัฒนาใหม่จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้พัฒนาในโครงงานอื่นๆ ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด YSC2019 แล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานและเนคเทคเท่านั้น

3. โครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ และโปรดเตรียมตัวนำเสนอผลงานในรอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งจะประกาศกำหนดการและสถานที่ให้ทราบต่อไป

4.โครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุน ต้องส่งไฟล์รายงานสำหรับการตรวจประเมินรอบนำเสนอผลงาน (รอบ 2) ใน ระบบ SIMS https://www.nectec.or.th/sims ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การพิจารณาในรอบถัดไป และศูนย์ประสานงานและส่วนกลาง YSC ขอสวงนสิทธิ์ไม่ทำการอัฟโหลดไฟล์รายงานให้ทุกกรณี พร้อมขอคืนทุกการพัฒนาผลงานด้วย

5. โครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุน ต้องนำส่งเอกสารข้อตกลงการรับทุนทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งผู้พัฒนาต้องพิมพ์ออกจากระบบ SIMS พร้อมสำเนาบัตรบัตรประชาชน ที่มีการลงนามเรียบร้อย ส่งมอบให้แก่ศูนย์ประสานงานในพิธีมอบทุนโครงงานตามวันที่ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทาง Facebook: Young Scientist Competition - YSC Thailand และ YSC Thailand Fanpage อีกครั้งหนึ่ง

โดยผู้พัฒนาสามารถติดต่อส่งเอกสารขอรับทุนพัฒนาโครงงานงวดที่ 1 จำนวน 3,000 บาท ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัด ภายใน 30 วัน หลังจากวันจัดพิธีมอบทุนตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด หากพ้นกำหนดศูนย์ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน และสิทธิ์ในการแข่งขันต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค จะจัดพิธีมอบทุนและค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไปดังนี้
1. ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่: รอการยืนยัน 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่: 12 - 13 พฤศจิกายน 2561
4. ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2561
5. ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่: รอการยืนยัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย
1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด สามารถดาวน์โหลดและจัดพิมพ์จำนวน 2 ชุด ได้จากระบบ SIMS ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ชุด ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
2. สำเนาบัตรประจำตัว 1 ฉบับ ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน (รับได้ที่ศูนย์ประสานงาน) จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ
: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
: วิธีการรับเงินทุนสนับสนุนขึ้นอยู่กับการบริหารงานของศูนย์ประสานงาน ที่ท่านสังกัด
: หากโครงงานใดได้รับคัดเลือกและต้องการสละสิทธิ์ ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดก่อนทำสัญญารับทุน
: สำหรับน้องๆ ผู้พัฒนา ที่ไม่สามารถจำรหัสผ่านในการเข้าระบบ SIMS ของตนเองได้ ให้ใช้ ฟังก์ชั่น Forget password ที่หน้า login ของระบบ SIMS หลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งรหัสผ่าน ไปยังอีเมล์ของท่าน ให้ท่านใช้รหัสผ่านนั้นเป็นข้อมูลเดิม ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่ค่ะ

ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน YSC ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version